Почетна страна

Овај сајт је припремљен уз подршку Европске уније. За његов садржај су у потпуности одговорни Завод за унапређивање образовања и васпитања и пројекат ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капиталa". Пројекат је познат и под називом "Развионица".

Материјали који су пред вама коришћени су током обуке  „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“  која је реализована за више од 4000 наставника основних школа, гимназија и наставника општеобразовних предмета у средњим стручним школама.

Доношењем документа Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању Национални просветни савет нагласио је значај и улогу нових технологија за унапређивање образовног система и дао препоруке за успешно интегрисање ИКТ-а у образовање. У овом документу посебно је истакнут значај савремених наставних метода које укључују и примену ИКТ,  којима, у наставном процесу, ученик добија улогу активног учесника уместо пасивног посматрача. Да би се то остварило, сви доносиоци одлука у образовном систему Републике Србије обавезни су да допринесу осавремењавању процеса наставе и развоју различитих врста писмености, потребних образовању 21. века.  Из наведених разлога и с том наменом настала је и ова обука, па и материјали припремљени за њену реализацију..

Основни циљ обуке је упознавање са педагошким аспектима примене информационо-комуникационих технологија, пре свега, бесплатних сервиса и веб-алата, у процесу осмишљавања, реализације и вредновања наставног процеса. 

Обука је реализована 2014. године.